Στεγαστικό Επίδομα ΣΑΕΚ (ΙΕΚ): Οδηγίες υποβολής αίτησης

Στεγαστικό επίδομα Δημόσιων ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά είτε απευθείας, μέσω της σελίδας

https://stegastiko.minedu.gov.gr/

είτε μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το εκπαιδευτικό έτος 22-23:

Πέμπτη 20-06-2024 έως και Παρασκευή 05-07-2024

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο καταρτιζόμενος εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, δηλαδή να έχει γεννηθεί έως την 31/12/1996 ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακής διακυβέρνησης.

Οι αιτήσεις για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν βάσει των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2022.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • α) τον ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου

  • β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταρτιζόμενου και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο καταρτιζόμενος δηλώνει μόνο τον Α.Φ.Μ. του/της συζύγου του (αν υφίσταται)

  • γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου

  • δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail)

Στην περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικούσε με άλλο καταρτιζόμενο Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, ο αιτών συμπληρώνει επίσης τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο:

  • α) ΑΜΚΑ του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου

  • β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου

  • γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΑΕΚ