Σκόπελος: 13 Νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Σκοπέλου προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά δέκα τρία (13) άτομα, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου (περ. ζ΄, του άρθρου 12 του ν.4765/2021 και της υπ’ άριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος – Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Βασιλικής Γκίκα ή κου Γεωργίου Γούλα ή (τηλ. επικοινωνίας: 24243-50108 – 109).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ

http://www.skopelos.gov.gr