Ρέθυμνο: Νέες θέσεις εργασίας

«ΚΗΦΗ»

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ρεθύμνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» στο Δήμο Ρεθύμνης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Νοσηλευτών και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών

ΥΕ Γενικών καθηκόντων 

ΔΕ Οδηγών Δ’ (D) Κατηγορίας -χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι: από 09-09-2022 έως 19-09-2022.

Τηλ. επικοινωνίας: 28310 54626 εσωτ. 22

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/