Ψηφιακή Μέριμνα 2: Ποτέ ολοκληρώνεται

Το πρόγραμμα ψηφιακή μέριμνα 2 για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (μετά τη σχετική έγκριση της αίτησης και έκδοση των αντίστοιχων επιταγών) μπορεί να γίνονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022.