Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά: Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόσληψη 48 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα οκτώ (48) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά επί της οδού Π. Βλαχάκου 34 & Σαλαμίνος, Αγ. Σοφία Πειραιάς, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο Πειραιά – Δραγάτση 12, 1ος όροφος, Γραφείο 8), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανρώπινου Δυναμικού, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Τρικάτσουλα Γεωργίας (213 2022566).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πειραιά και στον διαδικτυακό του τόπο (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou).

Υποβολή αιτήσεων

από 22-02-2024 έως και 04-03-2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΗΓΗ