Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Κρήτης, προκήρυξε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

4 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων

1 θέση ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

2 θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών

Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα είναι για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, – και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου – με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.

Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.

Υποβολή αιτήσεων: από 12-08-2022 έως 21-08-2022

τηλ. Επικοινωνίας: 2810279241

Δείτε εδώ την προκήρυξη: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/66ΠΟ4653Π4-Ν7Ψ.pdf”]