Προσλήψεις Νοσηλευτών και ΠΕ Φυσικής Αγωγής για 12 μήνες

Ο Δήμος Γαλατσίου, που εδρεύει στο Γαλάτσι της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά τρία (3) ατόμων, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου για την εκτέλεση των έργων:

α) «Εκγύμναση των αθλούμενων μελών»

β) «Διδασκαλία μουσικής και παραδοσιακών χωρών»

γ) «Παροχή νοσηλευτικής βοήθειας»

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

– ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ειδικότητα Παραδοσιακών χορών

– ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

– είτε ηλεκτρονικά (proslipseis@galatsi.gr),

είτε αυτοπροσώπως,

– είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

– είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Γαλατσίου, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 111 46, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο, τηλ. επικοινωνίας: 213 2055325 – 2132055 368).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Γαλατσίου και στο διαδικτυακό τόπο αυτού (http://www.galatsi.gov.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την

Πέμπτη 20-06-2024 και λήγει τη Δευτέρα 01-07-2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ