Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Παιδαγωγών

O Δήμος Χανίων, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Κινητή Μονάδα, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο δήμο Χανίων» της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Χανίων”.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

– ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

– ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

– ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

– ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της και μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ήπαράτασης έως τη λήξη του Υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Χανίων, Κριάρη 40, Τ.Κ. 73135, Χανιά,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Ηλιάκη Νικόλαου (τηλ. επικ.: 2821341671 και 2821341672).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χανίων και στο δικτυακό του τόπο (www.chania.gr).

Υποβολή αιτήσεων από 29/05/2024 έως 07/06/2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ