Προσλήψεις Γιατρών, Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Νοσηλευτών, Φαρμακοποιών και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους ή Ιατρούς κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιούς και Πληρώματα Ασθενοφόρων υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Νομός Αττικής

– ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας: 4 θέσεις

– ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 6 θέσεις

– ΠΕ Κοινωνιολόγων: 1 θέση

– ΠΕ Ψυχολόγων: 2 θέσεις

– ΠΕ Φαρμακοποιών: 1 θέσεις

– ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων: 2 θέσεις

Νομός Αχαΐας

– ΠΕ Φαρμακοποιών: 1 θέση

Νομός Ευβοίας

– ΠΕ Ψυχιάτρων: 1 θέση

Η παροχή των υπηρεσιών ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και το ωράριο απασχόλησης – παροχής υπηρεσιών ορίζεται συνεχές, οχτώ (8) ώρες ημερησίως.

Το ακριβές ωράριο απασχόλησης καθορίζεται και διαμορφώνεται από τον ΟΚΑΝΑ ανάλογα και σύμφωνα με τις ανάγκες της λειτουργίας των δομών του.

Στις δομές 7ήμερης και 24ωρης λειτουργίας η παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και το ωράριο απασχόλησης – παροχής υπηρεσιών ορίζεται συνεχές, σε βάρδιες, οχτώ (8) ώρες ημερησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

Ι. Να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που απαιτεί η προκήρυξη, ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Πόλη:
Θέση: (αναλυτικά η ειδικότητα)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την

26.02.2024 ημέρα Δευτέρα και λήγει την

11.03.2024 ημέρα Δευτέρα.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 26.02.2024 ή που θα υποβληθούν μετά την 11.03.2024, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr και στα τηλέφωνα 210 8898204, 8898271, 8898303, 8898272 κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ