Προσλήψεις 3 Βρεφονηπιοκόμων

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, που εδρεύει στο Λιτόχωρο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, θα προβεί σε πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024» και τη στελέχωση των Παιδικών σταθμών του Δήμου.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της, έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Δίου-Ολύμπου, Αγίου Νικολάου 15, 60200, Λιτόχωρο, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών–Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κου Μπατζικώστα Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2352350150).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμοτων αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συµµετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Υποβολή αιτήσεων από

3 Απριλίου 2024 έως 12 Απριλίου 2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΗΓΗ