Προκήρυξη Δημοτικής Αστυνομίας – ΦΕΚ Θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2024

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Κ/2024, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες οκτώ (208) θέσεις.

Κλάδων: ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες δεκαοκτώ (218) θέσεις.

Κλάδων: ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτακόσιες ογδόντα επτά (787) θέσεις.

Κλάδων: ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ αυτής.

Οι αρμοδιότητες του προσωπικού δημοτικής αστυνομίας αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 5003/2022 (Α’ 230).

Ενδεικτικά η Δημοτική Αστυνομία:

 • ελέγχει την τήρηση κάθε είδους κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και επιβάλλει τα αντίστοιχα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται για την παραβίαση των διατάξεών τους,

 • ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

 • εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις σε καταστήματα ή επιχειρήσεις αρμοδιότητας του οικείου δήμου,

 • συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία του οικείου Δήμου,

 • προστατεύει τη δημοτική περιουσία από πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας,

 • ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση,

 • στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές,

 • ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην αδειοδότηση καταστημάτων, όπως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, καταστημάτων ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων,

 • στην ηχορύπανση, στην κοινή ησυχία και στη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε δώματα ή υπαίθριους χώρους κτιρίων, σύμφωνα με τις οικείες αστυνομικές διατάξεις και

 • σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών καταστημάτων και

 • στη λειτουργία εμποροπανηγύρεων, εποχικών υπαίθριων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι πλέον οι δημοτικοί αστυνομικοί προβλέπεται ότι φέρουν ειδικό εξοπλισμό, όπως αστυνομικές ράβδους και χειροπέδες και έχουν τη δυνατότητα διενέργειας συλλήψεων.

Οι αρμοδιότητες μπορεί να ασκούνται καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε τρεις (3) βάρδιες (πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή), όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού.

Το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται.

Τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή του, σε κάθε τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις εντολές των προϊσταμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΟΝΑΔΕΣ σε υποψηφίους, όλων των κλάδων ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους:

– ως έφεδροι αξιωματικοί ή

– σε Ειδικές Δυνάμεις ή

– ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή

– ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή

–  στην Προεδρική Φρουρά (παρ. 6, άρθρο 9 του ν. 5003/2022).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτρεπόμενο ανάστημα (άνδρες 1,70μ. – γυναίκες 1,63μ.) και υποβάλλονται σε Υγειονομικές εξετάσεις, σε Αθλητικές και σε Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16’’ (μία προσπάθεια)].

β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20’’ (μία προσπάθεια)].

γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)].

δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)].

ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι) [παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 5003/2022(Α’ 30)].

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις ως άνω αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή
της προσωπικότητας [παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 5003/2022(Α’ 30)].

Οι υποψήφιοι, που δεν κρίνονται υγιείς κατά τις υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή αποτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες ή δεν προσέρχονται σε κάποια από αυτές, αποκλείονται από την περαιτέρω δοκιμασία.

Σε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίων καλούνται να προσέλθουν για τις ανωτέρω εξετάσεις οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης.

Οι αποφάσεις των υγειονομικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών επιτροπών δεν υπόκεινται σε ένσταση.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, συμπληρώνουν και υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις

7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις

26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι υποψήφιοι για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την περιγραφή των καθηκόντων των θέσεων που προκηρύσσονται μπορούν να κάνουν χρήση (όπου αναγράφεται) του κωδικού θέσης (ψηφιακό οργανόγραμμα), ακολουθώντας τη διαδρομη https://www.apografi .gov.gr > ψηφιακά οργανογράμματα > οργανογράμματα φορέων > συμπλήρωση «ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ» φορέα > «εύρεση» > «Οργανόγραμμα» > «Προβολή θέσεων» > «Κωδικός θέσης» > «εύρεση» > (επιλογή) «Ειδικό Περίγραμμα».

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ