ΟΚΑΝΑ: Θέσεις εργασίας σε Αθήνα και Ιωάννινα για 12 μήνες

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρό Ψυχίατρο ή Γενικό Ιατρό, Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό:

α) της Μονάδας Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης (ΜΟΘΕ) στα Ιωάννινα 

β) του  Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) στην Αθήνα

Ιωάννινα

Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: 1 θέση

Ψυχολόγος ΠΕ: 1 θέση

Κοινωνικής Εργασίας – Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ: 1 θέση

Αττική

Ψυχολόγος ΠΕ: 2 θέσεις


ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει:
Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 5030/7-10-2022
Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση)
Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση)
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
4. Τίτλοι Σπουδών
5. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
6. Φωτοαντίγραφο Άδειας Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, όπου απαιτείται.
7. Αναλυτικός Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της.
8. Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του
9. Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του
10. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την

12η/10/2022 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 26η/10/2022 ημέρα Τετάρτη.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 12η/10/2022 ή που θα υποβληθούν μετά την 26η/10/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Ακολουθήστε μας στο Facebook