ΟΦΥΠΕΚΑ: 40 νέες θέσεις για 12 μήνες

O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με σαράντα (40) φυσικά πρόσωπα για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1: «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ελληνικών Ειδών και υποστήριξης λειτουργίας».

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.11.2023. Οι συμβάσεις δύνανται να παραταθούν χρονικά με την ίδια αμοιβή, με τους ίδιους όρους μετά από απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΦΥΠΕΚΑ και υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Περιγραφή αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών:

Αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου είναι η αξιολόγηση τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (3.374) ειδών φυτών, μυκήτων και ζώων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), με στόχο με κατάταξη των ειδών σε κατηγορίες κινδύνου και την επικαιροποίηση της γνώσης για τα απειλούμενα είδη της χώρας. Οι συνεργάτες που θα προσληφθούν θα είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των Ελληνικών ειδών φυτών και ζώων που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΩΝ – ΖΩΩΝ

Ειδικότερα, το αντικείμενο της κάθε ΣΜΕ απαρτίζεται από τα εξής:
– Αξιολόγηση ειδών φυτών ή ζώων ή μυκήτων σύμφωνα με το Παράρτημα Θέσεων.
–  Συμμετοχή στα απαραίτητα workshop του ΟΦΥΠΕΚΑ και της IUCN (IUCN Red List Training, Assessment Review workshops) για την εξασφάλιση της συμβατότητας και ομαλής υλοποίησης της Πράξης καθώς και για τη δημιουργία εθνικού δικτύου ειδικών επιστημόνων για τους Κόκκινους Καταλόγους, όπου κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή.
– Καταχώρηση περιγραφικών δεδομένων στη Βάση Δεδομένων SIS της IUCN.
– Σύνταξη και υποβολή ψηφιακών χαρτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IUCN.
– Σύνταξη κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά για ανάρτηση στην ειδική ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ειδικά για το σκοπό αυτό.
– Συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τους Αναδόχους και τους εξωτερικούς συνεργάτες των υπόλοιπων υποέργων και πακέτων εργασίας της Πράξης για τη συντονισμένη και ομαλή υλοποίηση των δράσεων του Τεχνικού Δελτίου.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

– Πτυχίο Πανεπιστημίου A.E.I. ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών A.E.I. ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών των κλάδων ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– Εμπειρία στη συλλογή δεδομένων, καταγραφή και τη μελέτη των ειδών που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση του υποψηφίου. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε: α) με τουλάχιστον δύο σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων ή σε συλλογικές εκδόσεις ή αναρτήσεις ή/και δημοσιεύσεις σχετικών διπλωματικών εργασιών, είτε β) με τη συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο συναφή έργα/προγράμματα, είτε γ) με τη συμμετοχή σε ένα έργο και με μία σχετική δημοσίευση/ανάρτηση.
– Επιτυχής ολοκλήρωση του διαδικτυακού προγράμματος της IUCN Online Red List Training: “Assessing Species’ Extinction Risk using IUCN Red List Methodology”, που αποδεικνύεται με σχετικό Πιστοποιητικό της IUCN (Certificate of Achievement IUCN -Red List Assessor Exam for Global or Regional Assessors).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 27/10/2022 και ώρα 17:00.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pr@necca.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τηλεφωνικά στο 2108089271 ή στο email: pr@necca.gov.gr

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/