ΟΑΕΔ: Προσλαμβάνει 60 Εργασιακούς Συμβούλους για 24 μήνες

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά 60 ατόμων, ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων οχτάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες. Οι εργασιακοί σύμβουλοι, που θα προσληφθούν με συμβάσεις ΣΟΧ ΑΣΕΠ, θα εργαστούν σε υπηρεσία της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα και θα είναι πλήρους απασχόλησης.