ΟΑΕΔ: πρόγραμμα για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ., ξεκινούν οι αιτήσεις παρόχων για το
«Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας». Συγκεκριμένα, 6.500 άνεργοι νέοι στην
Περιφέρεια Αττικής και 3.500 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν την ευκαιρία
να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας μέσω προγραμμάτων επιδότησης προεργασίας της Δ.ΥΠ.Α.
Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Κέντρων Προώθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των
Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτοι
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της πρόσβασης
των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και η
αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού.
Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία
αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές),
καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα
με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:
Εργοδότες με Προσωπικό
έως
Ανώτατος Αριθμός Ωφελούμενων
3 άτομα 1
4-9 άτομα 2
10-19 άτομα 3
20-30 άτομα 5
31-50 άτομα 8
άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

δείτε εδώ https://www.dypa.gov.gr/storage/apaskholisi/proergasia-efbia/proergasia-10000-enhmerotiko.pdf