Λάρισα: 25 νέες προσλήψεις Παιδαγωγών, Νηπιαγωγών, Φιλόλογων και Γυμναστών

Ο Δήμος Λάρισας ανακοίνωσε 25 νέες προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες και όχι πέραν της 1ης Σεπτεμβρίου 2023, για τη λειτουργία του θερινού προγράμματος «Κατασκήνωση στην πόλη» (που θα συντονίσει η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου).

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Παιδαγωγών

ΠΕ Νηπιαγωγών

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση ανά κλάδο/ειδικότητα τυπικά προσόντα

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 για τα κωλύματα (στοιχεία 3, 4 και 5 της ενότητας ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ) και ότι πληροί τις προϋποθέσεις του αρ. 14 του Ν. 3584/07 (στοιχείο 2 της ενότητας ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων).

5. Αποδεικτικά Εμπειρίας, ήτοι βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα εργασίας με την ειδικότητα καθώς και τον φορέα-επιχείρηση που αυτά εκτελέστηκαν.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης

έως και την 06/06/2023

στο Δήμο Λαρισαίων – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού (Ι. Δραγούμη 1, παραλαβή δικαιολογητικών: Ισόγειο→ Γεωργία Τουρλακίδου, 2 ος όροφος →Ελένη Ανδρέου, Φωτεινή Αργύρη – πληροφορίες: 2413500318, -288).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πηγή: https://www.larissa.gov.gr/el/