Κρήτη: Νέες θέσεις εργασίας

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ Τεχνικός Η/Υ

ΔΕ Διοικητικού

ΔΕ Ηλεκτρολόγος

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, περ. Ξηρόκαμπος, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικό, υπόψη κ.κ. Αικ. Ανδρουλάκη ή Μ. Μαυρικάκη (τηλ. επικ.: 28413 40110, 28413 40111).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 22/03/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/03/2023 

Τηλ. επικ.: 28413 40110, 28413 40111

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023

Πηγή: https://www.agiosnikolaos.gr/