Κρήτη: 46 νέες προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (46 ατόμων) με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 9 μήνες, για την σχολική χρονιά 2023–2024, με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου και το παράρτημα αυτού στην Δημοτική Ενότητα Παλιανής.

Η διάρκεια της σύμβασης θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2023 και θα τελειώνει την 30η Ιουνίου 2024.

Οι θέσεις αφορούν:

Έξι (6) καθηγητές/τριες πιάνου

Τρεις (3) πιανίστες -συνοδοί μουσικών συνόλων & μονωδίας

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Jazz Πιάνου

Δύο (2) Καθηγητές/τριες κλασικού βιολιού μουσικών συνόλων

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια βιολοντσέλου μουσικών συνόλων

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Κόντρα Μπάσο

Πέντε (5) καθηγητές/τριες Κλασικής κιθάρας

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Ηλεκτρικής κιθάρας

Δύο (2) καθηγητές/τριες Αρμόνιου

Έναν/μία (1) καθηγητή/τρια στην Κρητική Λύρα (παραδοσιακά όργανα)

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια στο Λαούτο

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια στο Μαντολίνο

Δύο (2) καθηγητές/τριες Φλάουτου

Τέσσερις (4) καθηγητές/τριες Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων (Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση)

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων (Ενορχήστρωση πνευστών οργάνων)

Δύο (2) καθηγητές/τριες Παραδοσιακών Κρουστών

Δύο (2) καθηγητές/τριες Μοντέρνων Κρουστών

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια στην Διεύθυνση Χορωδίας

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια στο Τρομπόνι μουσικών συνόλων

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια στην Τρομπέτα

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Κλαρινέτου μουσικών συνόλων

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια κλασικού Σαξοφώνου

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Όμποε μουσικών συνόλων

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Φαγκότο μουσικών συνόλων

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια γαλλικό κόρνο μουσικών συνόλων

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Κλασικών Κρουστών μουσικών συνόλων

Έναν/Μία (1) καθηγητή/τρια Μουσικής Προπαιδείας

Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μόνο μία αίτηση για μία μόνο θέση, σε διαφορετική περίπτωση όλες οι αιτήσεις του ίδιου υποψηφίου που αφορούν περισσότερες θέσεις αλλά και η μία αίτηση υποψηφίου που αφορά περισσότερες θέσεις θα ακυρώνονται.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν διπλωματούχοι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις, θα προτιμηθούν πτυχιούχοι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν καθηγητές με διορισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού, ως καθηγητές θα προτιμηθούν δάσκαλοι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν μαθητές, δεν θα προσλαμβάνεται κανένας καθηγητής ή δάσκαλος, μέχρι να εγγραφεί στο ωδείο τουλάχιστον ένας μαθητής ανά καθηγητή ή δάσκαλο.

Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση για μία εκ των θέσεων καθηγητή πιάνου, κιθάρας, μουσικής προπαιδείας, βιολιών, βιολοντσέλου, αρμόνιου και ηλεκτρικής κιθάρας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απασχολούνται κατ ́ ελάχιστον επί 15 ώρες/εβδομάδα και οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (ή εκδόσεως από το www.gov.gr) με το αντίστοιχο περιεχόμενο στη γραμματεία του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Οι καθηγητές του κεντρικού ωδείου είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν και τις ανάγκες του παραρτήματός του στην δημοτική ενότητα Παλιανής, κατόπιν εντολής της Διοίκησης της Επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση odeio@dikeh.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Ωδείο Δήμου Ηρακλείου, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Νικολάου Πλαστήρα και Γιαννίκου 1 (είσοδος από την οδό Γιαννίκου, στον πρώτο όροφο), Τ.Κ 712 01, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψιν κας Ελένης Χατζηδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810342289).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα, δηλαδή από τις

25 Μαΐου 2023 έως και την

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 στις 14:00

(μετατίθεται λόγω αργιών) για την αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση.

Η ανωτέρω προθεσμία, ως προς την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή της αίτησης, λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dikeh.gr 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ