Κρήτη: 32 θέσεις εργασίας για 12 μήνες για όλους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ

Στην Κρήτη προσλαμβάνεται επικουρικό  προσωπικό συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) με σύμβαση ορισμένου χρόνου (12 μήνες),  για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΤΕ Φυσιοθεραπείας

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Λογοθεραπευτών

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

ΔΕ Νοσηλευτών

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Τεχνιτών εκπαιδευτών ειδικότητας Ραπτριών

ΔΕ Επιμελητών Παιδιών

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Τ.Κ. 714100 – Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2813413166) και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΚ.

Πληροφορίες: 2813413166 –188, 2813413170, κα Εργαζάκη Αλεξάνδρα και κα Νεοπούλου Ελισάβετ)

Δείτε την ανακοίνωση: