Κώς: 75 Νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Κώ, προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εβδομήντα πέντε (75) άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • 55 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

  • 18 ΔΕ Οδηγών

  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά hr@kos.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κου Ντακούμη Βασιλείου ή κας Πάνου Δήμητρας ή κου Αλαβάνου Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2242360481, 450, 489).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κω και στον διαδικτυακό τόπο αυτού http://www.kos.gov.gr, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Προθεσμία αιτήσεων από Παρασκευή

9/6/2023 έως Δευτέρα 19/6/2023

Τηλ. επικοινωνίας: 2242360481, 450, 489

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023