Κέρκυρα: Νέες θέσεις για 12 μήνες

Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών Λάρισα

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι, από την υπογραφή της σύμβασης έως δώδεκα μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (humanres@corfu.gov.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ. 49132ΚΕΡΚΥΡΑ απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Αιμιλίας Καρδάμη ή κου Ιωάννη Μάνεση.

Τηλ. επικοινωνίας: 2661362775-773

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://corfu.gr