Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδος: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδος, προσλαμβάνει 1 άτομο ως επικουρικό προσωπικό, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Ν. ΗΛΕΙΑΣ).

Ειδικότητα

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Κ.Κ.Π.Π) Δυτικής Ελλάδος skagiopoulio_kpmap@yahoo.gr μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο μαζί με την αίτησή τους:

1.Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

2.Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες, ΔΕ).

3.Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την Ανακοίνωση (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται).

4.Υπεύθυνη Δήλωση για τους άντρες υποψηφίους ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

5.Βεβαίωση για την απόδειξη της προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη τους.

6.Επίδειξη ψηφιακού πιστοποιητικού Εμβολιασμού SARS–COV-2 ή (να έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολιασμού).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00.μ.μ.