Κάτω Νευροκόπι: Νέες θέσεις εποχικού προσωπικού

Στη Δράμα ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά: 

ΔΕ Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Διαμορφωτή Γαιών τύπου Γκρέιντερ)

Αιτήσεις: έως και 21-10-22

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, Σωκράτους 7, Κ.Νευροκόπι, ΤΚ 660 33, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Ελένης Λαφαζανίδου.

Τηλ. επικοινωνίας: 2523350105-104

Δείτε την προκήρυξη:

Πηγή: https://www.nevrokopi.gr/index.php/el/enimerosi-gr/anakoinoseis-gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook