Καρπενήσι: Νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Καρπενησίου προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 31/07/2023), συνολικά δύο (2) ατόμων στο Δήμο του, που εδρεύει στο Καρπενήσι της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Ειδικότητες που ζητά είναι: 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Φ. Φουρλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2237350044).