Κάριτας: Πρόσληψη εκπαιδευτικού

Η Κάριτας Ελλάς, προκήρυξε την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα

«Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικών και Δημιουργικών Δράσεων για Παιδιά»

ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» σε Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης στην Ελλάδα.

Η εργασία πραγματοποιείται στην Αττική, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, 8ωρη απασχόληση.

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Εκπαιδευτικών και Δημιουργικών Δράσεων για Παιδιά» είναι η απασχόληση και η ενισχυτική διδασκαλία παιδιών σε χώρο απασχόλησης κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών σε γονείς/επωφελούμενους του Προγράμματος και μόνο με παρουσία των γονέων στο ίδιο κτίριο.

Ο/Η «Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικών και Δημιουργικών Δράσεων για Παιδιά»:

Διοργανώνει καθημερινά εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια και είναι υπεύθυνος/η για την ασφαλή διαμονή των παιδιών σε ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γονέα/των γονέων στο Κέντρο.

Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Κέντρου και τον Υπάλληλο Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης για τον ορισμό της ώρας διαμονής των παιδιών στο κτίριο και την όποια επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών.

Λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό  και ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών και αναπτύσσει κατάλληλες δραστηριότητες που ξεπερνούν την λεκτική επικοινωνία.

Συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς και φορείς και συνεισφέρει στην δημιουργία και εκμάθηση πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την κατάκτηση βασικών γνώσεων της ελληνικής γλώσσας.

Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, προετοιμασίας μαθημάτων, άμεσης διδασκαλίας και παρακολούθησης παρουσιών και προόδου σε ομάδες εξυπηρετούμενων.

Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.

Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες, τα μαθήματα και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)

Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο Κέντρου, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών.

Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.

Σχετική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικό χώρο απαραίτητη.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο επιθυμητός.

Προϋπηρεσία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης θα συνεκτιμηθεί.

Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική  εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί

Επιπλέον γνώση μεθόδων δημιουργικής απασχόλησης (θεατρικό παιχνίδι, μουσικοθεραπεία κ.α.) θα συνεκτιμηθεί.

Επιπλέον γνώση Μεθόδων Διδασκαλίας ή παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού θα συνεκτιμηθεί.

Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Βασική γνώση της Γαλλικής επιθυμητή.

Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

Ομαδική εργασία, ευελιξία.

Ικανότητα σύνταξης αναφορών.

Γνώση Προγραμμάτων  ΜS Office.

Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.

Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.

Γνώση και εκτίμηση για το  Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.

Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Συνοδευτική Επιστολή,

β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και

γ) Δήλωση Συναίνεσης.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση

job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΕΔΔΠ 05/2023 «Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικών και Δημιουργικών Δράσεων για Παιδιά»

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η

Κυριακή 28 Μαΐου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια Όργανα της Κάριτας Ελλάς.  

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πηγή: www.caritas.gr