Καλαμαριά: 84 νέες προσλήψεις

Ο Δήμος Καλαμαριάς, αποφάσισε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Έργων Συντήρησης και  Σημάνσεων του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού  ταχογράφου)

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (JCB)

ΔΕ Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (καλαθοφόρο)

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (σάρωθρο)

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (φορτωτή)

ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων

ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτεταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καλαμαριάς Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα, Τ.Κ. 55132, Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Μαρίνου Σοφίας και κ. Παγωνίδου Ευδοξίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 2313314230 ή 2313314205

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 22/10/2022 έως και 31/10/2022.

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://kalamaria.gr/