Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.: Αποτελέσματα πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2024

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. οικ.263/8.1.2024 – ΣΟΧ 1/2024 – προκήρυξης (ΑΔΑ: ΡΜΓ1ΟΞΧΣ-Θ21) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) – άρθρο 88 του ν. 4611/2019, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.)

Επισημαίνεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους αναρτημένους στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΚΜ πίνακες κατάταξης, βαθμολογούμενα κριτήρια που συνιστούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, εμφανίζονται με τη γενική επικεφαλίδα «Ειδικό κριτήριο /Ειδική κατηγορία».

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους κωδικούς θέσεων που δήλωσαν, την αιτιολογία απόρριψης και τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Πληροφορίες σχετικά με τους προσωρινούς πίνακες παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΚΠΠΚΜ στα τηλέφωνα : 2313 022631 – 632 – 634.

Απόσπασμα Πρακτικού Έγκρισης Προσωρινών Πινάκων.pdf 

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων.pdf |

 Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων.pdf | 

Πίνακας 101.pdf | Πίνακας 102.pdf | Πίνακας 103.pdf | Πίνακας 104.pdf | Πίνακας 105.pdf | Πίνακας 106.pdf | Πίνακας 107.pdf | Πίνακας 108.pdf

Πίνακας 109.pdf | Πίνακας 110.pdf | Πίνακας 111.pdf | Πίνακας 112.pdf | Πίνακας 113.pdf | Πίνακας 114.pdf | Πίνακας 115.pdf | Πίνακας 116.pdf 

Πίνακας 117.pdf | Πίνακας 118.pdf | Πίνακας 119.pdf | Πίνακας 120.pdf

ΠΗΓΗ