Ηράκλειο Κρήτης: Θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Γιαγιά

Στο Ηράκλειο Κρήτης προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΗ 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, στο ΚΗΦΗ Δήμου Γόρτυνας που εδρεύει στον Πανασό ΔΕ Ρούβα Δήμου Γόρτυνας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-06-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της Πράξης 30-09-2023.

Ειδικότητα:

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 8:00 και λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Τηλ. επικοινωνίας: 2892340347

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ