Ίδρυμα Ευγενίδου: Πρόσληψη Project Manager

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προχωρά στην εκπόνηση ενός καινοτόμου έργου στο χώρο της εκπαίδευσης, που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τους εκπαιδευόμενους και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Η εκπόνηση του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2023 και το Ίδρυμα Ευγενίδου επιθυμεί να προσλάβει έναν project manager πλήρους απασχόλησης για όλη την διάρκεια του έργου. Οι αρμοδιότητες και οι απαιτήσεις της θέσης περιγράφονται παρακάτω. Ο/Η συνεργάτης που θα επιλεγεί θα αναφέρεται στην Ομάδα Διοίκησης του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Αρμοδιότητες

  • Συντονισμός της εσωτερικής ομάδας, των συνεργατών και του φορέα ανάθεσης του έργου με στόχο την άψογη εκτέλεση του έργου.
  • Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης όλων των παραδοτέων του έργου εντός του πεδίου εφαρμογής και των ορίων του προϋπολογισμού.
  • Συμβολή στην συγγραφή των αντίστοιχων εκθέσεων σχετικά με τα παραδοτέα.
  • Ανάπτυξη λεπτομερούς προγραμματισμού του έργου και στενή παρακολούθηση της προόδου του.
  • Συχνή ενημέρωση της ομάδας διοίκησης του έργου για την πορεία των εργασιών, για τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν, όπως αλλαγές που πρέπει να γίνουν ή κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
  • Μέτρηση της απόδοσης του έργου, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές.
  • Δημιουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του έργου.

Απαιτήσεις

    • Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση στο πεδίο της πληροφορικής ή της μηχανικής.
    • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών και έμπρακτη, τουλάχιστον 4ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων που αφορούν ανάπτυξη καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων.
    • Η εμπειρία στη διαχείριση ή ανάπτυξη έργων με αντικείμενο σχετικό με συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης, θα θεωρηθεί άκρως θετικό προσόν.
    • Καλό τεχνικό υπόβαθρο με κατανόηση ή/και πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και τις διαδικτυακές τεχνολογίες.
    • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά.
    • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλών εργασιών.
    • Πολύ καλή γνώση εργαλείων διαχείρισης έργου όπως το Microsoft Project ή άλλων παρεμφερών καθώς και λοιπών εργαλείων παραγωγικότητας όπως επεξεργαστές κειμένου, λογιστικών φύλλων, κλπ
    • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος ή σχετική πιστοποίηση στο project management θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
    • Τυχόν εμπειρία διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων τύπου INTERREG, ΕΣΠΑ, HORIZON, κλπ, θα είναι επιπλέον θετικό προσόν.

   Πηγή:

   https://www.eef.edu.gr/