Φορέας διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων: Προσλαμβάνει 75 υπαλλήλους για 3 χρόνια

Ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) άτομα για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, με σύμβαση 36 μηνών.

Ειδικότητες:

Διοικητικών, Τηλεφωνητών, Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Πληροφορικής, Λογιστικού, Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η προκήρυξη καλύπτει τις τρείς βαθμίδες εκπαίδευσης, (ΠΕ),(ΤΕ), (ΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», Ι. Καζούλη 8, Τ.Κ. 85131, ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας, υπόψη κου Πατρού Μιχάλη (τηλ. επικοινωνίας: 22411-15950).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος στην αποστολή.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη: