Ευρωπαϊκή Ένωση: 492 θέσεις με διαγωνισμό ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

διοργανώνει

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

βάσει τίτλων και εξετάσεων

για την κατάρτιση πινάκων, από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό ως βοηθούς (ομάδα καθηκόντων AST, εισαγωγικός βαθμός AST 3).

Η προκήρυξη του διαγωνισμού αφορά έξι τομείς και 492 θέσεις.

Αναλυτικότερα:

Τομέας 1 – 220 θέσεις  
Οικονομική διαχείριση                                           

Τομέας 2 – 81 θέσεις
Λογιστική και ταμειακή διαχείριση                          

Τομέας 3 – 80 θέσεις
Δημόσιες συμβάσεις                                  

Τομέας 4 – 44 θέσεις
Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικού περιεχομένου 

Τομέας 5 – 35 θέσεις
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα

Τομέας 6 – 32 θέσεις
Διαχειριστής ιστοτόπου                      

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς.

Γενικοί όροι

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει:
α) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,
β) να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί στρατολογίας,
γ) να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Ειδικοί όροι — γλώσσες

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Μία απ’ αυτές τις γλώσσες πρέπει να είναι η αγγλική γλώσσα.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/el/job-opportunities/open-for-application έως τις:

25 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

      AST-SC 1 έως          AST-SC 6        AST 1 έως AST 7

AST 3 έως AST 11

AD 5 έως AD 16

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (που παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (σπουδές μη πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σύντομες πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών) Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου (διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών) Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου (διάρκειας 4 ετών και άνω)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου

Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

Αναλυτικότερα οι απαραίτητοι τίτλοι που απαιτούνται ανά τομέα είναι:

Τομέας 1 – Οικονομική διαχείριση  220 θέσεις

Για να είναι επιλέξιμοι/επιλέξιμες για τον τομέα 1, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει είτε:
α)  σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στα οικονομικά, τη δημόσια διοίκηση, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη λογιστική, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη νομική ή σε άμεσα συναφή τομέα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα

είτε:

β)  σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών.

Η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) αυτής της υποενότητας θεωρείται σχετική εάν αποκτήθηκε σε δύο ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

i) κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση ετήσιων προϋπολογισμών·
ii) κατάρτιση δημοσιονομικών φακέλων, έλεγχος οικονομικής τεκμηρίωσης και/ή κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων/στατιστικών·
iii) οικονομική παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων και/ή των συμφωνιών επιχορήγησης και/ή οικονομική παρακολούθηση των διοικητικών δαπανών και/ή των οικονομικών δικαιωμάτων των εκλεγμένων/διορισμένων μελών δημόσιων οργανισμών·
iv) προετοιμασία (δρομολόγηση) δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών πράξεων·
v) ανεξάρτητη επαλήθευση δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών πράξεων πριν από την εκτέλεσή τους (εκ των προτέρων) και μετά από αυτήν (εκ των υστέρων)·
vi) ανάπτυξη και εφαρμογή λογιστικών και πληροφοριακών δημοσιονομικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων υποβολής εκθέσεων και διαχείρισης βάσεων δεδομένων·
vii) εφαρμογή των σχεδίων δράσης ή συστάσεων που συμφωνούνται μετά από ελέγχους ή δημοσιονομικές συστάσεις.

Τομέας 2 – Λογιστική και ταμειακή διαχείριση  81 θέσεις

Για να είναι επιλέξιμοι/επιλέξιμες για τον τομέα 2, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει είτε:

α)  σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στη λογιστική ή τα οικονομικά/την οικονομική διαχείριση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα

είτε:

β)  σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών.

Η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) αυτής της υποενότητας θεωρείται σχετική εάν αποκτήθηκε σε δύο ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

i) εισαγωγή, επαλήθευση και/ή επικύρωση τιμολογίων και πιστωτικών σημειωμάτων·
ii) εκτέλεση και παρακολούθηση των πληρωμών και συμψηφισμός με πιστωτικά σημειώματα·
iii) εκτέλεση της είσπραξης απαιτήσεων και πραγματοποίηση σχετικών λογιστικών εγγραφών·
iv) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεων και αποθεμάτων·
v) ανακτήσεις ΦΠΑ
vi) οικονομικές και λογιστικές συμφωνίες·
vii) ταμειακή διαχείριση·
viii) κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, συμβολή στο ετήσιο κλείσιμο και κατάρτιση διαφόρων οικονομικών εκθέσεων και εκθέσεων διαχείρισης απογραφήςix) υποχρεωτικοί έλεγχοι

Τομέας 3 – Δημόσιες συμβάσεις 80 θέσεις

Για να είναι επιλέξιμοι/-ες για τον τομέα 3, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει είτε:

α)  σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη λογιστική, τα οικονομικά/την οικονομική διαχείριση, τη νομική ή σε άμεσα συναφή τομέα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα

είτε:

β)  σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών.

Η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) αυτής της υποενότητας θεωρείται σχετική εάν αποκτήθηκε σε δύο ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

i) σχεδιασμός και προγραμματισμός διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (και/ή επιχορηγήσεων)·
ii) κατάρτιση ή επικαιροποίηση υποδειγμάτων εγγράφων για διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (και/ή επιχορηγήσεων)·
iii) δρομολόγηση και/ή επανεξέταση εγγράφων για διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (και/ή επιχορηγήσεων)·
iv) διοργάνωση και εκτέλεση διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων (και/ή επιχορηγήσεων)·
v) νομική και οικονομική παρακολούθηση συμβάσεων και/ή συμφωνιών επιχορήγησης·
vi) σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.

Τομέας 4 – Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικού περιεχομένου 44 θέσεις

Για να είναι επιλέξιμοι/επιλέξιμες για τον τομέα 4, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει είτε:

α)  σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στον γραφιστικό σχεδιασμό, την οπτική επικοινωνία, τον σχεδιασμό επικοινωνίας ή σε άμεσα συναφή τομέα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα

είτε:

β)  σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών.

Η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας υποενότητας θεωρείται σχετική εάν αποκτήθηκε σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

i) εργασία με εφαρμογές του Adobe Creative Cloud, ιδίως με Illustrator, Photoshop, InDesign και/ή After Effects·
ii) δημιουργία ιδεών και σχεδίων προϊόντων επικοινωνίας [εκδόσεις, εικονογραφήσεις, εικονίδια, αφίσες, εκτυλισσόμενα διαφημιστικά πανό (roll-ups), σκηνικά κ.λπ.] και υλικού για έντυπη, ψηφιακή και διαδικτυακή χρήση
iii) δημιουργία εμπορικών σημάτων, προβολή εμπορικού σήματος και δημιουργία και διαχείριση οπτικών ταυτοτήτων·
iv) δημιουργία σταθερών και κινούμενων οπτικών στοιχείων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικών γραφημάτων και πρωτοτύπων·
v) παραγωγή οπτικού υλικού, ενημερωτικών γραφημάτων και διαγραμμάτων σε ευρύ φάσμα καναλιών και γλωσσών
vi) διασφάλιση της χρηστικότητας και της προσβασιμότητας σε οπτικό και ψηφιακό υλικό και περιεχόμενο σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (ιδίως για το διαδίκτυο)
vii) χρήση εργαλείων γραφικού σχεδιασμού, ανάλυσης δεδομένων και εργαλείων απεικόνισης δεδομένων για την παρουσίαση δεδομένων με τρόπους που είναι προσβάσιμοι, ελκυστικοί και διαδραστικοί (γραφήματα, χάρτες, ενημερωτικά γραφήματα και άλλες μορφές απεικόνισης) για έντυπη, ψηφιακή και διαδικτυακή χρήση.

Τομέας 5 – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα 35 θέσεις

Για να είναι επιλέξιμοι/επιλέξιμες για τον τομέα 5, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει είτε:

α)  σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στην επικοινωνία, το μάρκετινγκ, τη δημοσιογραφία, την παραγωγή εικόνας ή βίντεο, τις ευρωπαϊκές σπουδές, τις διεθνείς σχέσεις, το ψηφιακό μάρκετινγκ ή σε άμεσα συναφή τομέα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα

είτε:

β)  σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών.

Η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας υποενότητας θεωρείται σχετική εάν αποκτήθηκε σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

i) διαχείριση διαύλων και πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες·
ii) παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αναρτήσεις, άρθρα, συνεντεύξεις)·
iii) κοινοτική διαχείριση
iv) επεξεργασία οπτικού περιεχομένου για πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
v) σχεδιασμός, υλοποίηση, εκτέλεση και μέτρηση εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
vi) ανάλυση δεδομένων, καθορισμός δεικτών, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επιτυχία δράσεων ψηφιακής επικοινωνίας
vii) οργάνωση, διαχείριση και βελτιστοποίηση των αμειβόμενων διαφημιστικών εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
viii) τελευταίες τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (μάρκετινγκ επηρεαστών, ζωντανή μετάδοση, περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες και τις χρήστριες, προώθηση ψηφιακών εκδηλώσεων).

Τομέας 6 – Διαχειριστής ιστοτόπου 32 θέσεις

Για να είναι επιλέξιμοι/-ες για τον τομέα 6, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει είτε:

α)  σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), της επικοινωνίας, του μάρκετινγκ, της δημοσιογραφίας, της παραγωγής εικόνας ή βίντεο, των ευρωπαϊκών σπουδών, των διεθνών σχέσεων, του ψηφιακού μάρκετινγκ ή ενός άμεσα συναφούς τομέα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα

είτε:

β)  σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών.

Η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας υποενότητας θεωρείται σχετική εάν αποκτήθηκε σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

i) δημιουργία, διαχείριση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση ιστοτόπων και τμημάτων ιστοτόπων με τη συλλογή, επεξεργασία και προσαρμογή περιεχομένου και στοιχείων πολυμέσων σύμφωνα με την οπτική ταυτότητα του ιστότοπου και των εταιρικών υποδειγμάτων
ii) εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με την ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων και διασφάλιση της παρακολούθησης της επισκεψιμότητας ιστότοπων
iii) βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της επισκεψιμότητας ιστότοπων από τις μηχανές αναζήτησης (βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης)
iv) μετατροπή των επιχειρησιακών αναγκών σε τεχνικές απαιτήσεις για προγραμματιστές και εκπόνηση εγγράφων προδιαγραφών
v) διαχείριση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (όπως Drupal, SharePoint, WordPress, Umbraco, Jahia ή Jalios JCMS)
vi) προγραμματισμός του κύκλου εκδόσεων με νέες λειτουργικές δυνατότητες, αλλαγές πλατφόρμας, διόρθωση σφαλμάτων και διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσής τους·
vii) διασφάλιση της χρηστικότητας και της προσβασιμότητας ιστότοπων και/ή διαδικτυακών εφαρμογών (συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού) και της συμμόρφωσης με αναγνωρισμένα πρότυπα (όπως HTML ή CSS).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο παρών διαγωνισμός θα διοργανωθεί με βάση τα ακόλουθα στάδια:

Υποβολή αίτησης

Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο υποψήφιος ή η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις ενός υποψήφιου/μιας υποψήφιας στην EPSO.

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/el/job-opportunities/open-for-application έως τις:

25 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

Προεπιλογή: δοκιμασίες κατανόησης

Κάθε υποψήφια και υποψήφιος που έχει επικυρώσει εμπρόθεσμα την αίτηση υποψηφιότητάς της/του θα κληθεί να συμμετάσχει σε δοκιμασίες προεπιλογής σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σε επίσημη γλώσσα της ΕΕ εκτός της αγγλικής.

Έλεγχος επιλεξιμότητας

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας περιλαμβάνει την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους επιλεξιμότητας. Ο εν λόγω έλεγχος θα γίνει με βάση τις δηλώσεις των υποψηφίων στο έντυπο της αίτησής τους, με την επιφύλαξη της εκ των υστέρων επαλήθευσης των δικαιολογητικών.

Κέντρο αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν μέσω δοκιμασιών που θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα:

i) δοκιμασίες για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων: εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων και συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων,

ii) συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα.

Έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων και κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων

Η εξεταστική επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μετά το στάδιο του κέντρου αξιολόγησης και πριν από την κατάρτιση των εφεδρικών πινάκων προσλήψεων.

Η αναγραφή σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν συνεπάγεται δικαίωμα ή εγγύηση πρόσληψης.

Ο τρόπος διεξαγωγής (εξ αποστάσεως/με φυσική παρουσία) των δοκιμασιών καθώς και άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες και οδηγίες θα διευκρινιστούν στις επιστολές πρόσκλησης για τις δοκιμασίες.

Για τις δοκιμασίες κατανόησης και την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να κλείσουν ημερομηνία ακολουθώντας τις οδηγίες που θα λάβουν από την EPSO.

Κατά κανόνα, η EPSO προτείνει διάφορες ημερομηνίες για τις δοκιμασίες κατανόησης και μία ημερομηνία για την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων, κατά την οποία οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μπορούν να συμμετάσχουν στις εν λόγω δοκιμασίες.

Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών.

Δείτε εδώ την επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προκήρυξη: