Εθνικό θέατρο: 10 νέες προσλήψεις

Θεατρο τέχνης

Το Εθνικό θέατρο, προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων, συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής (εκ περιτροπής) απασχόλησης για την υλοποίηση του προγράμματος εφηβικού θεάτρου σε 20 σχολεία από οκτώ Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Η παρούσα πρόσκληση αφορά το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» – ΜIS 5010754 – Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». Ο φάκελος θα περιέχει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και δήλωση γλωσσομάθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), μαζί με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της επαγγελματικής εμπειρίας τους δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα.

Ο φάκελος υποβάλλεται κλειστός στο πρωτόκολλο του Εθνικού Θεάτρου, Σατωβριάνδου 42, ΤΚ 10437, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 ή με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή εταιρεία ταχυμεταφορών με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση: Εθνικό Θέατρο Αγ. Κων/νου 22-24 ΤΚ 10437.

Υποβολή αιτήσεων έως και 14/11/2022 σφραγίδα ταχυδρομείου.

Πρόσκληση