ΕΡΤ: Συμβάσεις για ιστοσελίδα, Social Media, ERTFlix

Η ΕΡΤ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου, που θα αφορoύν στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ.

Ως διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή τους έως 31.12.2022, με δικαίωμα παράτασης.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το 2022, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 14.700,00€, πλέον εργοδοτικών εισφορών και Φ.Π.Α.

Οι συμβάσεις αφορούν:

α) έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, για το έργο της υποστήριξης της διανομής της διεθνούς εκδοχής του ERTFlix.

β) έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, για το έργο της παρακολούθησης και της επιμέλειας των social media της διεθνούς εκδοχής του ERTFlix και της ERTWorld.

γ) έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, για το έργο της διαχείρισης της ιστοσελίδας ΕΡΤ International.

Οι υποψήφιοι που θα υπογράψουν τις συμβάσεις πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

1. Υπεύθυνος Έργου (υποστήριξης της διανομής της διεθνούς εκδοχής του ERTFlix)
– Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο όπως περιγράφεται στην πρόσκληση
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικό & γραπτό επίπεδο)
– Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων στα Media ή/και σε εταιρίες Τεχνολογίας.
– Οργανωτικές ικανότητες, συνεργατικό-ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα, δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων, ικανότητα τήρησης ημερήσιων προθεσμιών υπό αγχωτικές συνθήκες.
Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον τομέα της Τηλεόρασης ή και της Συνδρομητικής Τηλεόρασης και η ικανότητα στο Project Management.

2. Υπεύθυνος Έργου (παρακολούθησης και επιμέλειας των social media της διεθνούς εκδοχής του ERTFlix και της ERTWorld)
– Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο όπως περιγράφεται στην πρόσκληση ή Πτυχίο Σχολής Δημοσιογραφίας
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικό & γραπτό επίπεδο)
– Εμπειρία στην Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων
– Οργανωτικές ικανότητες, συνεργατικό-ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα, δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων, ικανότητα τήρησης ημερήσιων προθεσμιών υπό αγχωτικές συνθήκες.

3. Υπεύθυνος Έργου (διαχείρισης της ιστοσελίδας ΕΡΤ International)
– Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο όπως περιγράφεται στην πρόσκληση ή Πτυχίο Σχολής Δημοσιογραφίας
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικό & γραπτό επίπεδο)
– Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων. Γνώση των ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τα ηλεκτρονικά μέσα στη συγκέντρωση ενημερωτικών πηγών, στην επεξεργασία κειμένου, στη διάδοση της πληροφορίας στο Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και γνώση διαχείρισης αρχείων ήχου και βίντεο.
– Οργανωτικές ικανότητες, συνεργατικό-ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα, δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων, ικανότητα τήρησης ημερήσιων προθεσμιών υπό αγχωτικές συνθήκες.

Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας η οποία θα οριστεί από το Γενικό Διευθυντή Προγράμματος. Έργο της Επιτροπής Διενέργειας είναι η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων.

Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας θα εκτιμήσει την εν γένει παρουσία των υποψηφίων στον χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του έργου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο στο οποίο είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα.

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η Επιτροπή Διενέργειας θα καλέσει τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων, που έκρινε ως πιο κατάλληλους, σε συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της Επιτροπής Διενέργειας, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλόλητάς τους να εκτελέσουν το έργο που έχουν αιτηθεί.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας θα εισηγηθεί διά του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος, στο Διοικητικό Συμβούλιο τους υποψήφιους που προτείνει να αναλάβουν το έργο.

Η απόφαση ανάθεσης των συμβάσεων μίσθωσης έργου θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη ανάθεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τη ματαίωση της διαδικασίας ή/και την ανάκληση της παρούσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (company.ert.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Δευτέρα 05/09/2022.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr ή τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά στο 2106092375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Δείτε εδώ την προκήρυξη: