ΕΟΤ: Πρόσληψη προσωπικού στην Αυστρία

Εγκρίθηκε η έκδοση προκήρυξης από την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας, καθώς και η άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ως επιτόπιο προσωπικό, στην εν λόγω Υπηρεσία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με κατά μέγιστον ετήσια συνολική επιβάρυνση για τον Ε.Ο.Τ.: 42.000,00 €.

Η σύμβαση εργασίας (πρόσληψη) του/της υποψήφιου/ας επιτόπιου/ας θα ξεκινήσει την
1η Ιανουαρίου 2023.

Η Προϊσταμένη της ανωτέρω Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού εξουσιοδοτείται να προβεί στην
επιλογή του προσώπου καθώς και στην σύναψη και υπογραφή της εργασιακής σύμβασης αυτού ΕΟΤ.

Πληροφορίες: Νικήτας Μητρομάρας
Τηλέφωνο: 210 8707057