ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ: Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

Προσληψεις σε μκο

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας

Κοινωνικού Λειτουργού

για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II.

Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο 8ωρο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).

Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως 31/03/2024.

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ κοινωνικής εργασίας

• Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)

• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή /και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο

Επιθυμητά προσόντα:

• Η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

• Εθελοντική εργασία.

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο και ιδίως σε σχέση με διαπολιτισμική ψυχολογία, Συμβουλευτική, Προσανατολισμό, coaching, Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων, Επιστήμες της εκπαίδευσης/αγωγής, Ψυχολογία του Τραύματος, διαχείριση κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο έως την 

Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00΄

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αποσταλούν με ταχυδρομείο, δεκτές θα είναι εκείνες που θα έχουν ημερομηνία αποστολής έως και την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης και ημερομηνία και ώρα παράδοσης έως τις 06/12/2023 ώρα 12:00.

Στον φάκελο της αίτησης θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ

Διεύθυνση: Νοταρά 45 και Μετσόβου 30 Τ.Κ. 10683 Αθήνα

Τμήμα Προσωπικού για την «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού για τα ΚΦΑΑ TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II».

Ο χρόνος αξιολόγησης πληρότητας φακέλου και δικαιολογητικών θα διαρκέσει από τις 06/12/2023 έως τις 07/12/2023.

Ο χρόνος διεξαγωγής συνεντεύξεων θα διαρκέσει από 08/12/2023 έως 11/12/2023.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΗΓΗ