ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά η αίτηση λοχείας

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το επίδομα λοχείας μετά από την προσθήκη που έγινε στο νομοσχέδιο και ορίζονται τα πιό κάτω

1. Οι ασφαλισμένες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 41/2003. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης, εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από τη γέννηση του τέκνου. Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής καταργείται. Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. την προβλεπόμενη βεβαίωση αποχής από την εργασία. Το επίδομα μητρότητας μισθωτής ασφαλισμένης καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ασφαλισμένου, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης. Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Ειδικά για τη χορήγηση του επιδόματος λοχείας, οι ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης γέννησης του τέκνου τους, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού.» 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 του άρθρου 15 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, τις διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων και της εφαρμογής του άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος λοχείας στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης, την εφαρμογή και τον χρόνο έναρξης της σχετικής διαδικασίας, την αναγκαία διαλειτουργικότητα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εβδόμου εδαφίου της παρ. 1.»