ΕΕΕΠ: 15 θέσεις επιστημόνων Πληροφορικής

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Υποδομών, προτίθεται να απασχολήσει δεκαπέντε (15) επιστήμονες και τεχνικούς πληροφορικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα μιας (1) ανανέωσης για άλλους τέσσερις (4) μήνες

Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου και την προϋπολογισθείσα για το εκάστοτε ανατιθέμενο έργο δαπάνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης Β.1. Μηχανικοί Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (System and Database Engineers) 3 θέσεις 
Αντικείμενο:
[1] Διαχείριση και υποστήριξη εξοπλισμού/συστημάτων πληροφορικής (System Admin) και ειδικότερα στα αντικείμενα της εγκατάστασης και παραμετροποίησης φυσικών εξυπηρετητών, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λύσεων Storage και στη διαχείριση (παραμετροποίηση, υποστήριξη, συντήρηση και βελτιστοποίηση) εικονικών μηχανών (Virtual Machines). Ενδεικτικές τεχνολογίες: Windows Server Services & Technologies (AD, ADFS, DFS, DHCP, DNS, IIS, Group Policies), Ubuntu, VMware Hypervisors, Acronis Cyber Backup / Veeam Backup, Microsoft SharePoint Server administration, TCP/IP (Routing, Switching).
[2] Διαχείριση βάσεων δεδομένων (Administration, Optimization, Backup, Restoration, Data migrations) με γνώσεις και εμπειρία στις πλατφόρμες Microsoft SQL Server και MySQL, σε Windows Server και Cloud περιβάλλον.
[3] Τεχνική υποστήριξη (Helpdesk) χρηστών, εξοπλισμού γραφείου (Η\Υ, εκτυπωτές, wi-fi, τηλέφωνα), εφαρμογών, υπηρεσιών με γνώσεις και εμπειρία στη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων εξοπλισμού και λογισμικού και στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού (λειτουργικού συστήματος Windows, MS-Office, εκτυπωτών κ.λπ.).

Κωδικός θέσης Β.2. Μηχανικοί – Αναλυτές Δεδομένων (Data Engineers and Analysts) 7 θέσεις
Αντικείμενο:
[1] Σχεδιασμός και ανάπτυξη Αποθηκών Δεδομένων (Data Warehouse, Dimensional modeling).
[2] Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών Εξαγωγής, Μετασχηματισμού και Μεταφόρτωσης δεδομένων (ETL) χρησιμοποιώντας ενδεικτικά τεχνολογίες όπως Microsoft SQL SERVER (OLAP και OLTP), Microsoft SQL SERVER Integration Services, xml/xsd, .NET for Custom Scripting κ.α..
[3] Ανάλυση δεδομένων, σχεδιασμός και ανάπτυξη αναφορών, χρησιμοποιώντας ενδεικτικά τεχνολογίες όπως Microsoft SQL Server Analysis Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, Power BI, Spotfire, Python/R, SPSS κ.α..
[4] Τεχνική υποστήριξη (Helpdesk) διαδικασιών Εξαγωγής, Μετασχηματισμού και Μεταφόρτωσης δεδομένων (ETL) και ροών δεδομένων προς και από την Ε.Ε.Ε.Π..

Κωδικός θέσης Β.3. Επιθεωρητές Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Auditors) 2 θέσεις 
Αντικείμενο:
Συμμόρφωση πληροφοριακών συστημάτων, εγκαταστάσεων, λογισμικών, εφαρμογών με πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές. Πρότυπα ασφάλειας υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και πληροφοριών. Επιθεωρήσεις πληροφοριακών συστημάτων. Διαχείριση Αλλαγών σε πληροφοριακά συστήματα.

Κωδικός θέσης Β.4. Αναλυτές και Προγραμματιστές (Analysts – Developers) 3 θέσεις 
Αντικείμενο:
[1] Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός εφαρμογών. Συγγραφή τεχνικών κειμένων και προδιαγραφών. Συγγραφή προτάσεων για νέα έργα. Σχεδιασμός διαδικασιών (Workflows). Συγγραφή κανονιστικών τεχνικών κειμένων, οδηγιών και τεχνικών εγχειριδίων.
[2] Ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως ενδεικτικά: .ΝΕΤ, PHP, REACT, SharePoint Development, SharePoint Workflows, Nintex Workflows, Web Services, Microsoft SQL Server, MySQL, iOS και Android dev κ.α.

Οι εργαζόμενοι στην Αρχή δύνανται να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, ενώ είναι πιθανόν να εκτελούν υπηρεσιακές μετακινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υποβολή της αίτησης και των συνημμένων ξεχωριστών αρχείων, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@gamingcommission.gov.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν διευκρινιστικά ερωτήματα επί της διαδικασίας στο qa-eeep@gamingcommission.gov.gr.
Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 14.10.2022 και λήγει στις 31.10.2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πήρε παράταση από 31.10.2022 σε 10.11.2022, ημέρα Πέμπτη.

Δείτε την αίτηση συμμετοχής:

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: www.gamingcommission.gov.gr