Δράμα: Νέες θέσεις εργασίας

θεσεις εργασίας δήμο μοσχάτου

Στη Δράμα προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.

Οι ειδικότητες που ζητά:

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων με άδεια Γ ́ ή C Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΔΕ Υδραυλικού

ΥΕ Εργατών–Εργατριών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρου)

ΥΕ Εργάτη-Εργάτριας Ύδρευσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, Σωκράτους 7, Κ. Νευροκόπι, Τ.Κ. 660 33, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Λαφαζανίδου Ελένης.

Τηλ. επικοινωνίας: 2523350105-104

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/