Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Βρεφικούς, Παιδικούς σταθμούς 2023-2024 – Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ανακοίνωσε ότι το ηλεκτρονικό πρόγραμμα για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2023-2024 θα είναι διαθέσιμο από

10 Μαΐου 2023 έως 15 Ιουνίου 2023

Οι αιτήσεις εγγραφής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Β.Α. https://www.dbda.gr/ και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2020 και έως την 31/03/2021

  • Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2021 έως και 31/03/2023. Επισημαίνεται ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών φιλοξενούν βρέφη από την ηλικία των 6 μηνών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν, βάσει των κριτηρίων που θα επιλέξετε στην πλατφόρμα.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας, θα λάβετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει ως “email επικοινωνίας για την πορεία της αίτησης”, το οποίο και θα επιβεβαιώνει την καταχώρησή της.

Στην ίδια διεύθυνση e-mail θα λάβετε ειδοποίηση σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησής σας, αν, δηλαδή, είναι πλήρης ή όχι ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών, θα παρέχεται εύλογο χρονικό περιθώριο [έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες] για τη διόρθωση και επανυποβολή της.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η αξιολόγηση της αίτησής σας ολοκληρώνεται είτε με την απόρριψή της – στην περίπτωση που δεν έγιναν τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις- είτε με την έγκρισή της, το οποίο σημαίνει πληρότητα της αίτησης ως προς τα δικαιολογητικά και όχι εγγραφή του παιδιού σε παιδικό σταθμό.

Για υποβολή αίτησης εγγραφής πατήστε εδώ. Επισημαίνουμε πως για να συνδεθείτε, θα σας ζητηθούν οι κωδικοί TAXISNET.

Μπορείτε πάντα να βλέπετε την αίτησή σας και την πορεία της κάθε φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα paidikoi.dbda.gr με τους κωδικούς TAXISNET.

Εάν η αίτηση είναι επιτυχής, θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail για την εγγραφή του παιδιού σας στον παιδικό σταθμό φιλοξενίας.

Δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου).

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης γίνεται δεκτή μόνο σε περιπτώσεις που η αδυναμία προσκόμισης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αποδεικνύεται µε επίσημα έγγραφα.

Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται, απαραίτητα, από επίσημη μετάφραση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις επανεγγραφής παιδιού και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, μπορείτε να αντικαταστήσετε το σχετικό δικαιολογητικό µε υπεύθυνη δήλωση περί µη μεταβολής οικογενειακής κατάστασης.

Για διαζευγμένους ή εν διαστάσει γονείς, απαιτείται αντίγραφο διαζευκτήριου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή αίτηση διαζυγίου ή άλλο επίσημο έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της επιμέλειας του/των παιδιού/ών. Σε περιπτώσεις συνεπιμέλειας (Ν.4800/2021) απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή αίτησης για φιλοξενία του τέκνου σε παιδικό σταθμό του ΔΒΑ.

Βεβαίωση υγείας του παιδιού. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΒΑ και θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από παιδίατρο.

Επίσης, απαιτούνται αντίγραφα των ακόλουθων τμημάτων του βιβλιαρίου υγείας:

1.Της σελίδας µε τα στοιχεία του παιδιού
2.Της σελίδας παιδιατρικής εξέτασης κατά την έξοδο από το μαιευτήριο
3.Των σελίδων των εμβολίων που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. Συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα φυµατιοαντίδρασης Mantoux (σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί) όπως, κάθε φορά, προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους (εισοδήματα 2022). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης, θα υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Υπεύθυνη Δήλωση περί γνησιότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και αποδοχής των όρων λειτουργίας των παιδικών σταθμών (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΒΑ και δεν απαιτείται επικύρωση από ΚΕΠ).

• Τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατατίθενται και για τους δυο γονείς (όταν η οικογένεια είναι πλήρης):

Για εργαζόμενους στο Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, µε προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους.

Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, απαιτούνται:
1. Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη ότι ο γονέας είναι εργαζόμενος ή πρόκειται να εργαστεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, µε προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών του.

2. Ένσημα/εργόσηµα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους (2023). Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης ενσήμων, απαιτείται ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της/του αιτούσας/ούντος ή σύμβαση εργασίας.

➢ Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται:
1. Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Για άνεργους γονείς, απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) ή αντίγραφο του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, σε κάθε περίπτωση εκδοθέντα πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.

Για άνεργους γονείς που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης της ΔΥΠΑ.

Σε περίπτωση πρόσφατα απολυμένου εργαζομένου, προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση, από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

Για γονείς µε παιδί Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα Αµεα µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.

Για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθμού, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Ιατρού κατάλληλης ειδικότητας.

Για παιδιά αλλοδαπών γονέων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια διαμονής σε ισχύ, τόσο των γονέων όσο και του παιδιού.

Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.

Για παιδί ορφανό, απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για γονείς φοιτητές Δημόσιων ή Κρατικών Ιδρυμάτων, απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη γραμματεία της Σχολής τους.

Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία (εξαιρουμένης της μετεκπαίδευσης), απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: applications@dbda.gr, καθώς και στα τηλέφωνα: 2105102483-2105102484-2105102485.

 Πατήστε εδώ να δείτε τα δικαιολογητικά.