Δήμος Ζωγράφου: Νέες θέσεις εργασίας

Ο  Δήμος Ζωγράφου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων. 

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1 θέση ΔΕ Οδηγών Γ΄Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, διάρκειας 8 μηνών

4 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2023)

1 θέση ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, διάρκειας 8 μηνών

1 θέση ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2023)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (για την Ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2022), υπόψη κας Ε. Σαγκάλη.

Tηλ. επικοινωνίας: 2132024152

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/