Δήμος Βόλου: 16 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων

Ο Δήμος Βόλου ανακοίνωσε ότι για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες που έπληξαν όλη την έκταση του Δήμου Βόλου λόγω των θεομηνιών DANIEL και ELIAS στις αρχές και το τέλος Σεπτεμβρίου 2023, θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για 8 μήνες με τις εξής ειδικότητες:

  • Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

  • Τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων

  • Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων (με άδεια εναερίτη)

  • Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

  • Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ξυλουργών

  • Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Οικοδομικών Εργασιών

  • Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πλακοστρώσεων

  • Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΥΕ Τεχνιτών, ειδικότητας ΥΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

  • Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών

Οι υποψήφιοι/ες  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση sox@volos-city.gr, ενώ πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2421353122 και 2421353130 (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr η σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή καθώς και το ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «ΑΙΤΗΣΗ- ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην εφημερίδα, δηλαδή ξεκινά την

19/2/2024 και λήγει την 23/2/2024 και ώρα 23:59.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΗΓΗ