Δήμος Πετρούπολης: Θέσεις στο Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοίνωσε, τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου οχτώ (8) ατόµων στη ∆/νση Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας του ∆ήµου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο υπό τη µορφή διδάκτρων από τους ωφελούµενους, µε αντικείµενο το έργο: «Λειτουργία τµηµάτων Υποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραµική, Χειροτεχνία, Θέατρο” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) ή δέκα (10) µήνες, ανάλογα την ειδικότητα.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από σήμερα Τρίτη 20/09/2022 έως και Πέµπτη 22/09/2022.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Tµήµα Πρωτοκόλλου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: