Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη: Προσλήψεις 32 ατόμων

Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 31/10/2023, συνολικά τριάντα δύο (32) άτομα για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, του Δήμου.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

ΥΕ Φυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην οδό Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450, Νίκαια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Καπλάνη Αιμιλίας ή Δημοπούλου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2132075226, 2132075304), είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr

από 07/06/2023 έως 11/06/2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση της παρούσας στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.nikaia-rentis.gov.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΗΓΗ