Δήμος Λεβαδέων: Πρόσληψη προσωπικού

δημος χανίων

Ο Δήμος Λεβαδέων, ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων:

– μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη και

– τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών,

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του.

Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα κάτωθι πτυχία:

  • Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ)

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής

  • Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ)

Οι ενδιαφερόμενες/οι που επιθυμούν να προσληφθούν στις ανωτέρω θέσεις, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας 22613 -50858 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, ως εξής:

– Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d.dioikisis@livadia.gr

– Αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου στον 1ο όροφο στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, Τ.Κ 32131 Λιβαδειά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από

23/2/2024 έως και 27/2/2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πηγή