Δήμος Καρύστου: Πρόσληψη σε παιδικό σταθμό

Ο Δήμος Καρύστου ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού του Δήμου.

Η ειδικότητα που ζητά είναι:

– ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρ.14 παρ. 1 του Ν.2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 23-5-2024 μέχρι και την 27η Μαΐου 2024 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου.

Πληροφορίες κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία τηλ. 22243-50001.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Καρύστου (Δημαρχείο Καρύστου) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ