Δήμος Άργους – Μυκηνών: Πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (έως 30 Ιουνίου 2024) μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού ένδεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Ωδείου του Δήμου, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μία αίτηση, δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α της θέσης της προκήρυξης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Καποδιστρίου 9-11, απευθύνοντάς την στον Δήμο Άργους –  Μυκηνών, υπόψιν κ. Σαλεσιώτου Ιωάννας ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 27151360043/2751360071]).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Υποβολή αιτήσεων από

23.09.2023 έως και 02.10.2023

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ