Δήμος Αχαρνών : 34 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Αχαρνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

26 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

8 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων