Δικαστική Αστυνομία: Αποτελέσματα ΔΕ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε την έκδοση και καταχώριση στους διαδικτυακούς τόπους του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: ΨΣΑΛΩ-2ΧΛ) που αφορά στην πλήρωση, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων (400) θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 5049/2023 (Α΄ 152) και τα κριτήρια του άρθρου 29 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης χωρίς ειδική σήμανση.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Αρχεία Αποτελεσμάτων.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από την

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00,

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: >Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

O ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Με πρόσκληση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού θα κληθούν από τους ανωτέρω πίνακες οι υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), να προσέλθουν εντός τασσομένων από την πρόσκληση προθεσμιών, προκειμένου να λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις, ψυχομετρικές και αθλητικές δοκιμασίες (βλ. Κεφάλαιο Δ.3 της Προκήρυξης).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

Οδηγός εύρεσης Α.Μ. υποψηφίου

Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά μόνο με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ
ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ