ΧΙΟΣ: 14 νέες προσλήψεις

ΚΦΑΑ ΝΟΣΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την «Λειτουργία Ψυχιατρικού Τμήματος”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο2014-2020».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1 ΠΕ Ψυχιάτρων

1 ΠΕ Ψυχολόγων

5 ΤΕ Νοσηλευτών

1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

6 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση – έντυπο ΑΣΕΠ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν. Χίου “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”, Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 82131 Χίος, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Πύρρου Μαρίας και κας Ματσάγκου Ελευθερίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 01.11.22 έως 10.11.22.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22713 50 254, 22713 50 108

Πηγή: http://www.xioshosp.gr/