Άθληση για Όλους: Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής – Δικαιολογητικά

Ο Δήμος Τανάγρας, ανακοίνωσε την πρόσληψη, δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες, επί ωρομισθία, στα πλαίσια του Προγράμματος Άθληση Για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2023-2024.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:

α. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και

β. Ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).

4. Φωτοτυπία: πτυχίου Φυσικής Αγωγής στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

5. Φωτοτυπία (δύο όψεων) της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η.

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία & ώρες απασχόλησης ανά μήνα όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9. Κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:
α. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεΪκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες υπολογιζόμενες από την επόμενη μετά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Δήμο Τανάγρας (οδός Πλατεία Ταξιαρχών 1, Σχηματαρι, τηλ. Επικοινωνίας: 22623 – 51180) κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Τανάγρας (οδός Πλατεία Ταξιαρχών 1, Σχηματαρι, τηλ. Επικοινωνίας: 22623-51180), (ισόγειο Δημαρχείου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας : www.tanagra.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΗΓΗ